BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych: - przy ul. Matki Polki 5, 6, 6A w Gdańsku; (działki nr 387/2, 390 obręb ew. 41), - przy ul. Batorego 32 a, b, c w Gdańsku; (działka nr 217/13, obręb ew. 41).

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2017-07-27

 Informuję, że dnia 27.07.2017 Zamawiający podpiał umowę z  Firmą Budowlano Drogową Tar-Bud Przemysław Taraszkiewicz z siedzibą w Gdańsku, przy al. Jana Pawła II 3d lok.12 na kwotę 64 405,47 zł brutto, z terminem wykonania zamówienia 45 dni i okresem gwarancji 25 miesięcy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2017-07-20

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu:
Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, na zadaniu 1 ofertę nr 4 Firmy Budowlano Drogowej Tar-Bud Przemysław Taraszkiewicz z siedzibą w Gdańsku, przy al. Jana Pawła II 3d lok.12 z ceną oferty 64 405,47 zł brutto, z terminem wykonania zamówienia 45 dni i okresem gwarancji 25 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.
Na zadaniu 2 postępowanie zostało unieważnione

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

termin wykonania zamówienia/

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 

1

 
Burchardt Wojciech

Inżynieria Drogowa

86-200 Chełmno

ul. Poprzeczna 7/9
ZADANIE 1

Cena oferty: 79 519,50 zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy               

 ZADANIE 2

Cena oferty: 153 504,00  zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy               

 
 

 

2

 

 

 
AKSAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Brylantowa 7

80-180 Gdańsk
ZADANIE 1

Cena oferty: 87 987,07 zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy               

 ZADANIE 2

Cena oferty: 97 495,25  zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy
3
FB – JELCZ FRANCISZEK BERGAŃSKI

ul. Polna 45

80-209 Chwaszczyno
ZADANIE 1

Cena oferty: 90 123,99 zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy               

 ZADANIE 2

Cena oferty: 101 356,00  zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy               

 

 
4
Firma Budowlano Drogowa

Tar-Bud Przemysław Taraszkiewicz

80-462 Gdańsk,

al. Jana Pawła II 3d lok.12
ZADANIE 1

Cena oferty: 64 405,47 zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy                

 ZADANIE 2

Cena oferty: 64 613,55  zł

termin wykonania zamówienia: 45 dni

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 25 m- cy               

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

ZADANIE 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium        Cena – 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania -  25%
Liczba pkt w kryterium

Gwarancja - 15%
Razem
2
43,92
25
15
83,92
3
42,88
25
15
82,88
4
60,00
25
15
100,00
 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 25.07.2017 r.

 

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

krajowy numer indentyfikacyjny 19281776900000

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/58 320-02-20, 320 12 95 fax: 58 345-82-35      

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:          zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.gznk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO

 

na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych:

przy ul. Matki Polki 5, 6, 6A w Gdańsku; (działki nr 387/2, 390 obręb ew. 41),
przy ul. Batorego 32 a, b, c w Gdańsku; (działka nr 217/13, obręb ew. 41).

 

Numer referencyjny: 31/17/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części: 2.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach:
przy ul. Matki Polki 5, 6, 6A w Gdańsku; (działki nr 387/2, 390 obręb ew. 41),
przy ul. Batorego 32 a, b, c w Gdańsku; (działka nr 217/13, obręb ew. 41).

 
2. Zakres robót obejmuje między innymi:

ul. Matki Polki 5, 6, 6a
roboty ziemne,
wykonie krawężników i obrzeży,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
wykonanie trawników dywanowych,
wykonanie odwodnienia – ścieki z prefabrykatów betonowych,
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
uporządkowanie terenu i wywóz nadmiaru gruntu,

Uwaga.

Przedmiot zamówienia wynikający z projektu zagospodarowania terenu ul. Matki Polki 5, 6, 6A 80-547 Gdańsk, działki nr 387/2, 390 obręb ew. 41, załącznik nr 1.1 do siwz) należy zrealizować dla etapu II zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze (załącznik nr 1.3 do siwz).
ul. Batorego 32 a, b, c
roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego ogrodzenia,
wykonanie krawężników,
wykonanie utwardzenia terenu płytą MEBA,
wykonanie nowego ogrodzenia z furtką,
ułożenie zasilania do siłowników,
dostawa i montaż siłowników do otwierania bramy wraz z pilotami do jej otwierania,
wykonanie trawników,
założenie rabat kwiatowych
dostawa i montaż ławek,
dostawa i montaż stołu do gier planszowych,
dostawa i montaż donic betonowych wraz z ich obsadzeniem,
wykonanie schodów betonowych
dostawa i montaż lampy solarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
ul. Matki Polki 5, 6, 6A
Projekt zagospodarowania terenu ul. Matki Polki 5, 6, 6A, 80-251 Gdańsk, dz. nr 387/2, 390, obręb ew. 41 – załącznik nr 1.1 do siwz,
Rysunek nr ZT.1 – Zagospodarowanie terenu – załącznik nr 1.1a do siwz (rysunek poglądowy określający zakres realizacji zamówienia),
Rysunek nr ZT.1 – Zagospodarowanie terenu – załącznik nr 1.1b do siwz,
Rysunek nr ZT.2 – Detale - załącznik nr 1.1c do siwz,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; lokalizacja: ul. Matki Polki 5, 6, 6a, 80-251 Gdańsk dz. Nr 387/2, 390, obręb ew. 41- załącznik nr 1.2 do siwz,
Przedmiar – ul. Matki Polki 5, 6, 6A -  załącznik nr 1.3. do siwz (przedmiar o charakterze informacyjnym szacunkowo określający zakres robót),
ul. Batorego 32 a, b, c
Projekt techniczny. Program wspólne podwórko 2017. Projekt zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Batorego 32 a, 32 b, 32 c w Gdańsku – załącznik nr 2.1 do siwz,
Rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 2.1a do siwz,
Rysunek nr 2 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 2.1b do siwz,
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Program wspólne podwórko 2017. Projekt zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Batorego 32 abc w Gdańsku – załącznik nr 2.2 do siwz,
Przedmiar robót  ul. Batorego 32 abc w Gdańsku – załącznik nr 2.3 (przedmiar o charakterze informacyjnym szacunkowo określający zakres robót).
Dla materiałów opisanych w dokumentacji za pomocą klasy lub typu wraz z nazwą (np. płyta betonowa, kostka betonowa Polbruk NOSTALITE PRIMA) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, spełniających wymogi jakościowe określone dla danej klasy lub danego typu materiału.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. brukarstwa, robót drogowych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnić na podstawie umów o pracę co najmniej:
w przypadku składania oferty  na jedno zadanie – 2 osoby,
w przypadku składania oferty  na dwa zadania  –  4 osoby,
do wykonywania w/w czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody : 45111000-8, 45233142-6, 45233220-7 45233222-1, 45340000-2, 77310000-6

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Okres w dniach : 60 dni

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1.Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na naprawie lub wykonaniu nawierzchni chodników, placów, podwórek o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda.
W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych robót budowlanych winien wykazać się Wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch w/w robót, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 robocie, warunek dotyczący posiadania  doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie  2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują robót, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

w przypadku składania oferty  na zadanie 1 lub zadanie 2 
1 osobę, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2 osoby do wykonywania robót zakresie określonym przez Zamawiającego,
 

w przypadku składania oferty  na zadanie 1 i zadanie 2 

1 osobę, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
4 osoby do wykonywania robót zakresie określonym przez Zamawiającego,
 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują robót, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów tj. w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym w ofercie.    

     Minimalny okres gwarancji winien wynosić 12 miesięcy.
     Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

     Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni.

     Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 60 dni - jego oferta zostanie odrzucona.
Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium  wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 16 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

w przypadku składania oferty na zadanie 1 -  1 000,00 zł ,
w przypadku składania oferty na zadanie 2 -  1 100,00 zł,

w przypadku składania oferty na zadanie 1 i zadanie 2 – 2 100,00 zł.
 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie dotyczy

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.     cena                                                                        znaczenie   0,60

2.     termin wykonania zamówienia                              znaczenie   0,25

3.     okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  znaczenie   0,15
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
 

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
klęski żywiołowe,
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.
w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Zmianie może ulec osoba Kierownika budowy  jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku  gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy  nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy,
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została                     wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
12.06.2017, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

Termin związania ofertą: do 11.07.2017 r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 12.06.2017 r. godzina 10:15,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Grazyna Pietrowska, stanowisko służbowe specjalista ds. Zamówień publicznych

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 02 20

Adres poczty elektronicznej: pietrowska@gznk.pl

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr 1

Nazwa: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Matki Polki 5, 6, 6A w Gdańsku; (działki nr 387/2, 390 obręb ew. 41),

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Matki Polki 5, 6, 6A w Gdańsku; (działki nr 387/2, 390 obręb ew. 41),

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody : 45111000-8, 45233142-6, 45233220-7 45233222-1, 77310000-6

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Okres w dniach : 60 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1.     cena                                                                             znaczenie   0,60

2.     termin wykonania zamówienia                                   znaczenie   0,25

3.     okres gwarancji na wykonane roboty budowlane       znaczenie   0,15
 

Część nr 2

Nazwa: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Batorego 32 a, b, c w Gdańsku; (działka nr 217/13, obręb ew. 41).

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Batorego 32 a, b, c w Gdańsku; (działka nr 217/13, obręb ew. 41).

                 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody : 45111000-8, 45233142-6, 45233220-7 45233222-1, 45340000-2,  77310000-6

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Okres w dniach : 60 dni

 

Kryteria oceny ofert:

cena                                                                      znaczenie   0,60
termin wykonania zamówienia                                 znaczenie   0,25
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane       znaczenie   0,15
 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 przedmiar - załacznik nr 2.3 69,69 KB 2017-05-26 13:54 pobierz
2 Specyfikacja techniczna - załacznik nr 2.2 776,83 KB 2017-05-26 13:53 pobierz
3 Rysunek nr 2 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 2.1b 1,17 MB 2017-05-26 13:53 pobierz
4 Rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 2.1a,. 333,14 KB 2017-05-26 13:52 pobierz
5 Projekt techniczny Batorego 32abc - załacznik nr 2.1. 691,59 KB 2017-05-26 13:51 pobierz
6 przedmiar -zał. nr 1.3. 57,43 KB 2017-05-26 13:48 pobierz
7 specyfikacja techniczna -zał nr 1.2 1,41 MB 2017-05-26 13:47 pobierz
8 Rysunek nr ZT.2 - Detale - zał.nr 1.1.c 119,53 KB 2017-05-26 13:46 pobierz
9 Rysunek nr ZT.1 zagospodarowanie terenu -zał.nr 1.1.b. 2,98 MB 2017-05-26 13:46 pobierz
10 Rysunek nr ZT.1 zagospodarowanie terenu -zał.nr 1.1.a rysunek poglądowy. 2,25 MB 2017-05-26 13:46 pobierz
11 Projekt zagospodarowania terenu ul.Matki Polki 5,6,6A 8,11 MB 2017-05-26 13:44 pobierz
12 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5 188,73 KB 2017-05-26 13:43 pobierz
13 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4 268,44 KB 2017-05-26 13:43 pobierz
14 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3 315,06 KB 2017-05-26 13:42 pobierz
15 umowa -wzór 259,24 KB 2017-05-26 13:42 pobierz
16 siwz 573,72 KB 2017-05-26 13:42 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2017-05-26
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2017-05-26 13:54
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-12 14:38