BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2017-07-12

Na zadaniu 2- dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych została podpisana w dn. 30.06.2017r. z firmą MISAN,

Na zadaniu 1- dostawa materiałów elektrycznych została podpisana w dn. 12.07.2017 r. z firma EL12.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2017-07-06

ZP/35/17/A

Gdańsk, dnia 6.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu na zadaniu 1 Zamawiający wybrał ofertę  firmy: „PRZEDSIĘBIORSTWO EL12” Sp. z o. o z siedzibą w Opolu, przy ulicy Św. Anny 5 z ceną 90 399,85 zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 18 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 18 km.  

 

UZASADNIENIE WYBORU:

   Jedyna złożona oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/

Czas realizacji dostawy materiałów/

                   Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego

 
 

1
„PRZEDSIĘBIORSTWO EL12” Sp. z o. o.

ul. Św. Anny 5

45-117 Opole
Cena oferty:  90 399,85  zł

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 18 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 18 km

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonej oferty zawierające punktację przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  50%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
1
50,00
30,00
14,00
94,00
 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 6.07.2017 r.

 

 

 

 

ZP/35/17/A

Gdańsk, dnia 29.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę materiałów elektrycznych,                     hydraulicznych i sanitarnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu na zadaniu 2 Zamawiający wybrał ofertę firmy MISAN HPK SIERGIEJ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Kościuszki 27 z ceną 382 522,29  zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 12 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 2 km.  

 

UZASADNIENIE WYBORU:

   Jedyna złożona oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/

Czas realizacji dostawy materiałów/

                   Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego

 
 

1
 

MISAN HPK SIERGIEJ SPÓŁKA JAWNA

ul. Kościuszki 27

80-445 Gdańsk
Cena oferty:  382 522,29  zł

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 12 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 2 km

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonej oferty zawierające punktację przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  50%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
1
50,00
30,00
20,00
100,00
 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 29.06.2017 r.

 

 

 

Treść postępowania:

 
 
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

krajowy numer indentyfikacyjny 19281776900000

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/58 320-02-20, 320 12 95 fax: 58 345-82-35

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.gznk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO

 

 

Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Numer referencyjny : 35/17/A

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części-2.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2017r. materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie.

 

Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzach cenowych.

 

Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ tj.:

 

- Formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych - załącznik nr 1 do SIWZ;

- Formularz cenowy na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych - załącznik nr 2 do SIWZ.

 
II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 31200000-8

Dodatkowe kody : 31210000-1, 3130000-9, 31500000-1, 44160000-9, 44410000-7, 44411000-4, 44621000-9

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych dotyczących dostawy materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, w zakresie zwiększenia bieżących dostaw, określonych w formularzach cenowych, ponieważ zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby ich niekompatybilność techniczną podczas montażu w lokalach mieszkalnych.

Przewidywana orientacyjna wartość netto zamówień na dodatkowe dostawy dla poszczególnych rodzajów materiałów:

Materiały elektryczne – 65 327,30 zł,

Materiały hydrauliczne i sanitarne – 361 999,10 zł.

 
 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Koniec: 31.12.2017r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna :

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę:

w przypadku składania oferty na jedno zadanie:

 

zadanie 1 - 70 000,00 zł;

 

zadanie 2 - 350 000,00 zł;

 

 

Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę o wartości będącej sumą posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na poszczególnych zadaniach.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 
Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

 

w przypadku składania oferty na jedno zadanie:

 

zadanie 1 – 70 000,00 zł;

 

zadanie 2 – 300 000,00 zł;

 

 

Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na kwotę o wartości będącej sumą wartości ubezpieczenia na poszczególnych zadaniach.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa : Nie dotyczy

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tym punkcie I:
pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ,

 

pkt 2) i 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

 

Dokumenty, o których mowa w pkt II ust.1) i ust. 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokument, o którym mowa w pkt II ust. 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I ust. 1) składa dokument, o którym mowa w/w pkt II ust.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wszystkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę: • w przypadku składania oferty na jedno zadanie: - zadanie 1 - 70 000,00 zł; - zadanie 2 - 350 000,00 zł; Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę o wartości będącej sumą posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na poszczególnych zadaniach. b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę : • w przypadku składania oferty na jedno zadanie: - zadanie 1 - 70 000,00 zł; - zadanie 2 - 300 000,00 zł; W Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na kwotę o wartości będącej sumą wartości ubezpieczenia na poszczególnych zadaniach. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej i /lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: - Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej tj. w zakresie posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowej oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4. Podać w złożonej ofercie czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia. Maksymalny czas realizacji dostawy winien wynosić 72 godziny. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

5. Podać w złożonej ofercie lokalizację punktu do odbioru materiałów przez Zamawiającego oraz jego odległość od siedziby Zamawiającego. Siedziba Zamawiającego: Gdańsk ul. Partyzantów 74.

6.Wykonawca zobowiązany jest do określenia w formularzu cenowym nazw Producentów oferowanych materiałów.

7. Złożyć Formularz cenowy, odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

8. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 13 SIWZ.

9. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 
XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 500,00 zł w tym:

Zadanie 1 – 1 500,00 zł

Zadanie 2 – 6 000,00 zł

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.06.2017 r. o godz. 10:00.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 11.07.2017 r.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie dotyczy

 

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
cena znaczenie 50,00
 

czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia znaczenie 30,00
odległość punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego od jego siedziby znaczenie 20,00
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Nie

 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
 

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

 

zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

 

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

 

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

 

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

 

zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2.

 

łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

zmianie może ulec producent oferowanych materiałów w przypadku, gdy materiały zamienne będą miały nie gorsze parametry użytkowe, natomiast ceny jednostkowe nie będą wyższe niż określone w ofercie.

 

zmniejszeniu może ulec ilość zamawianych materiałów jednak nie mniej niż 50% całości asortymentu określonego w formularzach cenowych.

 

zmniejszeniu lub zwiększeniu może ulec ilość zamawianych materiałów w każdej z pozycji asortymentu określonego w formularzach cenowych z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się wartość umowy.

 

zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

 

proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

 

realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:

 

w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

 

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

 

Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

 

Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 

zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

 

zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

 

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

 

polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
12.06.2017, godzina: 10:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 11.07.2017 r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 12.06.2017 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: daria.paprocka@gznk.pl

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1

Nazwa: Dostawa materiałów elektrycznych.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2017r. materiałów elektrycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska.
 

Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.
 

Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod:

Dodatkowe kody: 31200000-8, 31210000-1, 31300000-9, 31500000-1

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Data zakończenia 31.12.2017r.

 

Kryteria oceny ofert:

1. cena znaczenie 50,00

2. czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia znaczenie 30,00

3. odległość punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego od jego siedziby znaczenie 20,00
 
 

Część nr 2

Nazwa: Dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2017r. materiałów hydraulicznych i sanitarnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska.

 

Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.

 

Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod:

Dodatkowe kody: 44160000-9, 44410000-7, 44411000-4, 44621000-9

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Data zakończenia 31.12.2017r.

 

Kryteria oceny ofert:

1. cena znaczenie 50,00

2. czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia znaczenie 30,00

3. odległość punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego od jego siedziby znaczenie 20,00

 
 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Formularz cenowy na dostawe materiałów elektrycznych- zał. nr 1 18,39 KB 2017-06-13 12:59 pobierz
2 ZMODYFIKOWANY Formularz cenowy na dostawe materiałów hydraulicznych i sanitarnych- zał. nr 2 46,77 KB 2017-06-13 12:58 pobierz
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7.06.17 2,21 MB 2017-06-07 14:08 pobierz
4 ZMODYFIKOWANY Druk OFERTA 336,6 KB 2017-06-07 14:08 pobierz
5 ZMODYFIKOWANY Formularz cenowy na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych- zał. nr 2 544,95 KB 2017-06-07 14:07 pobierz
6 modyfikacja siwz 7.06.17 2,44 MB 2017-06-07 14:07 pobierz
7 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.06.17 496,19 KB 2017-06-06 14:10 pobierz
8 ZMODYFIKOWANY Formularz cenowy na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych- załacznik nr 2. 410,52 KB 2017-06-06 14:10 pobierz
9 modyfikacja siwz 6.06.17 639,67 KB 2017-06-06 14:08 pobierz
10 odpowiedzi na pytania 6.06.17 1,03 MB 2017-06-06 14:08 pobierz
11 SIWZ 698,1 KB 2017-05-30 13:25 pobierz
12 Umowa wzór 220,22 KB 2017-05-30 13:25 pobierz
13 Formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych- zał. 1 363,03 KB 2017-05-30 13:25 pobierz
14 Formularz cenowy na dostawe materiałów hydraulicznych i sanitarnych- zał. 2 410,9 KB 2017-05-30 13:25 pobierz
15 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. 3 667,63 KB 2017-05-30 13:24 pobierz
16 oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. 4 613,56 KB 2017-05-30 13:24 pobierz
17 oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. 5 640,81 KB 2017-05-30 13:24 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2017-05-30
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował: Daria Paprocka
Data publikacji: 2017-05-30 13:26
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-14 14:17