BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Sobótki 24 m 7, Związkowa 6C m 1, Legnicka 18 m 8, Jodłowa 4 m 1 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2017-08-16

umowę podpisano dnia 16.08.2017 r. z firmą BRATEX Arkadiusz Plotke

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2017-08-08

 

                 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, ofertę nr 1 firmy Bratex Arkadiusz Plotke z siedzibą: Leszkowy 45  83-020 Cedry Wielkie  z ceną oferty 182 824,11 zł brutto, z terminem realizacj zamówienia 60 dni i  doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym – 504 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 

Cena/

termin wykonania zamówienia/

doświadczenie  osoby  na stanowisku  kierowniczym

 
 

1
Bratex Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45                  

83-020 Cedry Wielkie
 

Cena oferty 182 824,11 zł

Termin realizacji zamówienia:  60 dni

Doświadczenie  osoby  na stanowisku  kierowniczym – 504 miesiące

 
2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„LEMA” Spółka Jawna Tysler Leszek & Pomierski Mariusz

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32
 

Cena oferty:  234 159,99 zł

Termin realizacji zamówienia:  60 dni

Doświadczenie  osoby  na stanowisku  kierowniczym – 300 miesięcy

 

 

 

 

 
3
Przedsiębiorstwo Budowlane „PBK” Wiesław Gulgowski

80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83
 

Cena oferty:  220 924,50 zł

  Termin realizacji zamówienia:  60  dni

Doświadczenie  osoby  na stanowisku  kierowniczym – 420 miesięcy

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium       

Cena – 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania -  30%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie  osoby  na stanowisku kierowniczym
Razem
1
60,00
30,00
10,00
100,00
2
46,85
30,00
10,00
86,85
3
49,65
30,00
10,00
89,65
 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 14.08.2017 r.

 

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.gznk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO

na wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Sobótki 24 m 7, Związkowa 6C m 1, Legnicka 18 m 8, Jodłowa 4 m 1 w Gdańsku.

 

 

Numer referencyjny : 37/17/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Sobótki 24 m 7, Związkowa 6C m 1, Legnicka 18 m 8, Jodłowa 4 m 1 w Gdańsku,.
Zakres robót obejmuje między innymi:

a)  roboty ogólnobudowlane tj.
roboty rozbiórkowe,
wykonanie ścianek działowych,
wykonanie okładzin z płyt kartonowo - gipsowych,
wykonanie gładzi gipsowych,
roboty tynkarskie,
roboty malarskie,
wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów,
wymiana stolarki drzwiowej,
wykonanie posadzek wraz z pracami odgrzybieniowymi,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
naprawa stropów,
przebudowa instalacji wentylacyjnej,

b)  roboty sanitarne tj.
wykonanie/remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń,
montaż/przebudowa instalacji gazowej wraz z instalacją grzewczą,

c)  roboty elektryczne tj.
wymiana/remont instalacji elektrycznej.

d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla każdego wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac.

 

Szczegółowy zakres robót dla każdego lokalu mieszkalnego określony jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarach dla poszczególnych lokali.

 

Uwaga

Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej z drewna i PCV określone są w punktach 2.4 i 2.4.1. Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna - załącznik nr 4.7 do siwz.

Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach.

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Projekt architektoniczno - budowlany – przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Gdańsk, ul. Jodłowa 4/1, działka nr 78/14 obręb 259S, jednostka ewidencyjna 226101–1 Gdańsk – załącznik nr 1 do siwz.
Rysunki nr 01. Sytuacja – załącznik nr 1a do siwz,
Rysunki nr 02. Rzut mieszkania  inwentaryzacja – załącznik nr 1b do siwz,
Rysunki nr 03. Rzut mieszkania instalacja gazu – załącznik nr 1c do siwz,
Rysunki nr 04. Aksonometria  gazu – załącznik nr 1d do siwz.
Projekt wykonawczy – przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i c.o.  w lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Gdańsk, ul. Jodłowa 4/1, działka nr 78/14 obręb 259S, jednostka ewidencyjna 226101–1 Gdańsk – załącznik nr 2 do siwz.
Rysunki nr 01. Sytuacja – załącznik nr 2a do siwz,
Rysunki nr 02. Rzut mieszkania  inwentaryzacja – załącznik nr 2b do siwz,
Rysunki nr 03. Rzut mieszkania instalacja gazu – załącznik nr 2c do siwz,
Rysunki nr 04. Aksonometria  gazu – załącznik nr 2d do siwz,
Rysunki nr 05. Rzut mieszkania instalacja c.o.– załącznik nr 2e do siwz,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.– załącznik nr 3 do siwz.
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4 do siwz,
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Roboty rozbiórkowe - załącznik nr 4.1 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Tynki i okładziny wewnętrzne - załącznik nr 4.2 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Ścianki działowe z płyt G-K - załącznik nr 4.3 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Izolacje przeciwwilgociowe - załącznik nr 4.4 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Podłoża i posadzki, okładziny podłogowe – załącznik nr 4.5. do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Powłoki malarskie - załącznik nr 4.6 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna - załącznik nr 4.7 do siwz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 5 do siwz..
Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna - załącznik nr 6 do siwz.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 7 do siwz.
Przedmiar - remont lokalu ul. Sobótki 24/7 – załącznik nr 8 do siwz.
Przedmiar - sanitarne instalacje w lokalu Sobótki 24/7 – załącznik nr 8.1,
Przedmiar – wymiana instalacji elektrycznej ul. Sobótki 24/7 – załącznik nr 8.2 do siwz.
Przedmiar - remont lokalu ul. Związkowa 6C m 11 – załącznik nr 9 do siwz.
Przedmiar - sanitarne instalacje w lokalu ul. Związkowa 6C m 11 – załącznik nr 9.1 do siwz.
Przedmiar – wymiana instalacji elektrycznej ul. Związkowa 6C m 11 – załącznik nr 9.2 do siwz.
Przedmiar - remont lokalu  Legnicka 18/8 – załącznik nr 10 do siwz.
Przedmiar - sanitarne instalacje w lokalu Legnicka 18/8 – załącznik nr 10.1 do siwz.
Przedmiar - wymiana instalacji elektrycznej ul. Legnicka 18/8 – załącznik nr 10.2 do siwz.
Przedmiar - remont lokalu  Jodłowa 4 m 1 – załącznik nr 11 do siwz.
Przedmiar - przebudowa  wew. instalacji gazu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 – Gdańsk, ul. Jodłowa 4/1 - załącznik nr 11.1 do siwz.
Przedmiar - sanitarne instalacje w lokalu Jodłowa 4/1 – załącznik nr 11.2 do siwz.
Przedmiar – instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym nr 1  Gdańsk ul. Jodłowa 4 – załącznik nr 11.3 do siwz.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik  do siwz.
 

Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót ogólnobudowlanych, takich jak; tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, hydrauliczne w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnić na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych co najmniej 4 osoby do wykonywania w/w czynności.

      Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45262321-7, 45310000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0, 45400000-1, 45410000-4, 45421131-1, 45421131-8, 45421146-9, 45421152-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6.

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

100 dni od dnia podpisania umowy

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości, co najmniej 200 000,00 zł;

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1)   Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

a)  wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynków o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda, obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.

 

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych robót winien wykazać się Wykonawca albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie  wykażą zrealizowanie dwóch w/w robót, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 robocie budowlanej, warunek dotyczący posiadania  doświadczenia nie zostanie spełniony

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

b)  skieruje do realizacji zamówienia 10 osób:

w tym następujące osoby:

1 osobę na stanowisku kierowniczym posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.),
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.).

       Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV,

oraz:
4 osoby do wykonywania remontów.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane i usługi niezbędne do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1.  Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielić gwarancji za wady na okres minimum 3 lat.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.
Podać w ofercie termin wykonania zamówienia.

Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 100 dni.

Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 100 dni - jego oferta zostanie  odrzucona.
Złożyć Kosztorysy ofertowe  (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego.
Złożyć druk Zestawienie kosztorysów, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w ofercie ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym posiadającej przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 15 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 14 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  5 000,00 zł 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie dotyczy

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
cena                                                                                                            znaczenie  0,60

termin wykonania zamówienia                                                                    znaczenie  0,30

doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym                                   znaczenie  0,10
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.    Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

 

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust.2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,
konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na wymianę stolarki okiennej,
konieczności złożenia zgłoszenia na wymianę stolarki okiennej i związanego z tym czasu oczekiwania jego przyjęcia,
konieczności uzyskania nowych warunków technicznych na dostawę mediów do lokali,
konieczności podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową z uwagi na ingerencję w części nieruchomości wspólnej np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.
w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub kierowników robót jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku  gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub kierownikami robót,
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

 

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
17.07.2017 r godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

Termin związania ofertą: do 15.08.2017 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 17.07.2017 r. godzina 10:15,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Grażyna Pietrowska  stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 02 20

Adres poczty elektronicznej: nz@gznk.pl.

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 modyfikacja 5.07.2017. 509,83 KB 2017-07-05 13:54 pobierz
2 oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 14 173,74 KB 2017-06-30 14:33 pobierz
3 oswiadczenie warunki udzialu zał. 13 273,31 KB 2017-06-30 14:33 pobierz
4 oswiadczenie podst. wykluczenia zał. 12 353,9 KB 2017-06-30 14:33 pobierz
5 przedmiar - instalacje elektryczne ul. Jodłowa 4 128,71 KB 2017-06-30 14:33 pobierz
6 przedmiar - instalacje sanitarne ul. Jodłowa 4 m 1 33,21 KB 2017-06-30 14:32 pobierz
7 przedmiar - instalacje gazowe ul. Jodłowa m 4 m 1 52,3 KB 2017-06-30 14:32 pobierz
8 przedmiar - remont lokalu ul Jodłowa 4 m 1 -zał nr 11 39,72 KB 2017-06-30 14:31 pobierz
9 przedmiar - instalacje elektryczne ul Legnicka 18 m 8 32,83 KB 2017-06-30 14:26 pobierz
10 przedmiar - instalacje sanitarne ul Legnicka 18 m 8 39,92 KB 2017-06-30 14:26 pobierz
11 przedmiar - remont lokalu ul Legnicka 18 m 8 36,07 KB 2017-06-30 14:25 pobierz
12 przedmiar - instalacje elektryczne ul. Związkowa 6C m 11 32,22 KB 2017-06-30 14:24 pobierz
13 przedmiar - instalacje sanitarne ul. Związkowa 6C m 11 44,05 KB 2017-06-30 14:24 pobierz
14 przedmiar - remont lokalu ul. Związkowa 6C m 11 36,71 KB 2017-06-30 14:23 pobierz
15 przedmiar - instalacje elektryczne ul. Sobótki 24 m 7 29,9 KB 2017-06-30 14:22 pobierz
16 przedmiar - sanitarne instalacje ul. Sobótki 24 m 7 37,81 KB 2017-06-30 14:22 pobierz
17 przedmiar - remont lokalu ul. Sobótki 24 m 7 - zał nr 8 35,2 KB 2017-06-30 14:21 pobierz
18 specyfikacja techniczna - zał nr 7 971,28 KB 2017-06-30 14:21 pobierz
19 specyfikacja techniczna - zał nr 6. 642,23 KB 2017-06-30 14:20 pobierz
20 specyfikacja techniczna - zał nr 5 557,18 KB 2017-06-30 14:20 pobierz
21 specyfikacja techniczna - zał nr 4 2,97 MB 2017-06-30 14:19 pobierz
22 specyfikacja techniczna - zał. nr 3 92,56 KB 2017-06-30 14:19 pobierz
23 rysunek nr 05 projekt wykonawczy - zał nr 2e 2,07 MB 2017-06-30 14:18 pobierz
24 rysunek nr 04 projekt wykonawczy - zał nr 2d 1,04 MB 2017-06-30 14:17 pobierz
25 rysunek nr 03 projekt wykonawczy - zał nr 2c 100,04 KB 2017-06-30 14:17 pobierz
26 rysunek nr 02 projekt wykonawczy - zał nr 2b 111,88 KB 2017-06-30 14:16 pobierz
27 rysunek nr 01 projekt wykonawczy - zał nr 2a 114,58 KB 2017-06-30 14:16 pobierz
28 projekt wykonawczy - zał nr 2 4,16 MB 2017-06-30 14:16 pobierz
29 rysunek nr 04 projekt budowlany - zał nr 1d 1,04 MB 2017-06-30 14:15 pobierz
30 rysunek nr 03 projekt budowlany - zał nr 1c 100,23 KB 2017-06-30 14:15 pobierz
31 rysunek nr 02 projekt budowlany - zał nr 1b 112,06 KB 2017-06-30 14:14 pobierz
32 rysunek nr 01 projekt budowlany - zał nr 1a 114,72 KB 2017-06-30 14:14 pobierz
33 projekt architektoniczno budowlany 4,13 MB 2017-06-30 14:06 pobierz
34 Umowa - wzór 285,81 KB 2017-06-30 14:05 pobierz
35 siwz 613,87 KB 2017-06-30 14:04 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2017-06-30
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2017-06-30 14:34
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-17 13:59

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie abi@gznk.pl lub formularz dostępny na stronie www.gznk.pl. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij