BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 28 września 2011 r. Nr 204, poz. 1195 .

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy – www.bip.gznk.pl,
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicach ogłoszeń GZNK i tablicach Urzędu Miejskiego w Gdańsku)
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:

  • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
  • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( np.ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa).

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. nie ponosi odpowiedzialności za (zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy):

  1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
  2. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

Załączniki
Tytuł Data wytworzenia Typ / rozmiar
Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2015-09-13
pdf | 55,25 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-09-13
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-09-13 13:50

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-09-12
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-09-12 13:55