BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Ekonomiczny

Nazwa: Dział Ekonomiczny
Symbol: EE
Kierownik: Magdalena Korendo
E-mail: ee@gznk.pl

Zakres działania:

W skład Działu Ekonomicznego wchodzą zespoły:

 1. Zespół ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości
 2. Kaucje i podatki

Do zadań Zespołu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości należy:

 1. opracowywanie planów finansowych rocznych, wieloletnich i perspektywicznych Zakładu, opracowywanie ich korekt na podstawie materiałów przygotowanych przez Pion Techniczno – Eksploatacyjny,
 2. prowadzenie bieżącej kontroli rozliczeń z budżetem miasta Gdańska w zakresie otrzymanych dotacji,
 3. opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta Gdańska o ustalenie dotacji dla Zakładu w oparciu o założenia planu finansowego Zakładu,
 4. ustalanie niezbędnych wskaźników do planu finansowego i podział środków pieniężnych na poszczególne komórki organizacyjne Zakładu,
 5. analiza wykorzystania środków przekazanych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Zakładu,
 6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz niezbędnych przy podejmowaniu bieżących decyzji,
 7. dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych w zakresie działalności Zakładu i opracowywanie wniosków dot. działań naprawczych w celu eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie działalności Zakładu,
 8. prowadzenie bieżących analiz działalności eksploatacyjno - remontowej Zakładu w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne Zakładu,
 9. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń, zatrudnienia, itp.
 10. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań zbiorczych według katalogu, w kryteriach określonych przez Urząd Miasta Gdańska,
 11. sporządzanie analiz oraz zestawień najemców zalegających z płatnościami według doraźnych potrzeb Urzędu Miasta Gdańska oraz Dyrektora Zakładu,
 12. sporządzanie comiesięcznych analiz dotyczących zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz comiesięcznych analiz ściągalności zaległości czynszowych,
 13. sporządzanie informacji o stanie prac windykacyjnych, w tym ilości wysłanych wezwań do zapłaty, ilości zawartych ugód o odroczenie, rozłożenie na raty, ilości przygotowanych i wysłanych pozwów o eksmisję,
 14. prowadzenie korespondencji z Urzędem Miasta Gdańska w zakresie analiz i sprawozdań,
 15. gromadzenie, segregowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zagadnień,
 16. sporządzanie wydruków należności z bieżących i archiwalnych baz danych dla potrzeb Urzędu Miasta.

Do zadań Kaucji i Podatków należy:

 1. prowadzenie ewidencji kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przez najemców,
 2. prowadzenie postępowań o zwrot kaucji mieszkaniowych zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z późniejszymi zmianami) oraz do zawierania ugód o zwrot kaucji mieszkaniowej w wysokości naliczonej zgodnie z zasadami określonymi w stosownym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska,
 3. prowadzenie i weryfikacja rejestrów sprzedaży i zakupów oraz sporządzanie deklaracji VAT 7 dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 4. weryfikacja i rozliczanie podatków, opłat lokalnych, uzgadnianie w cyklach miesięcznych rozrachunków z tytułu podatków oraz sporządzanie deklaracji,
 5. weryfikacja i rozliczanie PFRON,
 6. miesięczne uzgadnianie i odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 7. weryfikacja i sporządzanie rocznej deklaracji CIT dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45