BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Windykacji

Nazwa: Dział Windykacji
Symbol: EZ
Kierownik: Lidia Zuchowska
E-mail: ez@gznk.pl

Zakres działania:

W skład Działu Windykacji wchodzą zespoły:

 1. Zespół ds. Windykacji
 2. Zespół ds. Rat i Umorzeń
 3. Zespół ds. Egzekucji

Do zadań Zespołu ds. Windykacji należy:

 1. prowadzenie korespondencji dotyczącej wyjaśnienia niezgodności sald w zakresie należności objętych postępowaniem sądowym,
 2. sporządzanie wykazów korekt dotyczących niezgodności ww. sald i przekazywanie ich do komórki merytorycznej,
 3. wysyłanie wezwań do zapłaty w uzgodnieniu ze specjalistami z właściwych Biur Obsługi Mieszkańców, przygotowywanie radcom prawnym informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw dłużnika od nakazu zapłaty,
 4. przygotowywanie, na wniosek radców prawnych, informacji niezbędnych do wykonania zarządzeń wydanych przez sąd w trakcie procesu,
 5. wysyłanie do dłużników uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu,
 6. zawieranie ugód,
 7. wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz umów dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych w związku z występującymi zaległościami,
 8. wystawianie zaświadczeń o stanie konta na żądanie Urzędu Miasta lub innych urzędów (np. sądu) w porozumieniu z Działem Opłat i Rozliczeń,
 9. sporządzanie dla MOPR comiesięcznych sprawozdań dotyczących najemców zalegających z opłatami w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
 10. współpraca z pozostałymi zespołami Działu Windykacji, Działem Opłat i Rozliczeń, Biurem Obsługi Lokali Użytkowych, Działem Ekonomicznym oraz pozostałymi działami Zakładu w zakresie prawidłowego przepływu informacji,
 11. udzielanie Działowi Ekonomicznemu informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z czynności windykacyjnych,
 12. przekazywanie bieżących informacji pracownikom na stanowiskach ds. windykacji we właściwych Biurach Obsługi Mieszkańców i Biurze Obsługi Lokali Użytkowych, dotyczących postępu działań sądowych i komorniczych.

Do zadań Zespołu ds. Rat i Umorzeń należy:

 1. kontrola pod względem merytorycznym i formalnym przekazanej przez Biura Obsługi Mieszkańców dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji przez Urząd Miasta lub Dyrektora Zakładu w sprawach dotyczących:
  1. umarzania zaległości czynszowych,
  2. rozkładania na raty zaległości czynszowych,
  3. odraczania terminów spłaty zaległości czynszowych,
 2. sporządzanie propozycji ugody i wezwanie lokatora do stawiennictwa celem podpisania zatwierdzonej ugody,
 3. realizacja decyzji podjętych przez Urząd Miasta lub Dyrektora Zakładu w sprawie zadłużenia,
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji wszystkich ugód zawartych w Dziale Windykacji oraz zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta dotyczących umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności,
 5. informowanie dłużników lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości gruntowych o podjętych decyzjach w sprawach dotyczących ich wystąpień,
 6. przekazywanie informacji do Działu Opłat i Rozliczeń, oraz innych komórek Działu Windykacji o podjętych decyzjach dotyczących umorzenia, rozkładania na raty lub odraczania terminów spłaty zaległości czynszowych,
 7. sporządzanie, we współpracy z Działem Ekonomicznym informacji dotyczących zakresu zadań zespołu, a zwłaszcza informacji do Urzędu Miejskiego dotyczących realizacji obowiązującej Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych,
 8. udzielanie Dyrektorowi informacji o dłużnikach i stanie prowadzonych prac windykacyjnych w zakresie rat, umorzeń i odroczeń,
 9. sprawdzanie akt spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty, w zakresie ugód i wniosków skierowanych do Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 10. współpraca z właściwym wydziałem Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie działania zespołu,
 11. comiesięczne przekazywanie informacji do Działu Ekonomicznego o podjętych decyzjach w sprawie udzielania ulg w spłacie, kierowanych spraw do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do zadań Zespołu ds. Egzekucji należy:

 1. wystawianie wezwań do zapłaty w przypadku wystąpienia zaległości, stwierdzonych na podstawie uprawnienia do podglądu kartotek dzierżawców gminnych nieruchomości gruntowych lub bezumownych użytkowników,
 2. wysyłanie wezwań do opuszczenia lokalu - przedsądowe:
  1. z tytułu nielegalnego zajęcia,
  2. braku tytułu prawnego do lokalu.
 3. sporządzanie pozwów o eksmisję z lokalu mieszkalnego i użytkowego,
 4. podejmowanie działań w celu wyegzekwowania należności od dłużnika, w tym występowanie do sądu oraz wszczynanie postępowania egzekucyjnego w przypadku dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych,
 5. sporządzanie wniosków o dokonanie odpisu z ksiąg rachunkowych wierzytelności przedawnionych i nieściągalnych,
 6. kierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji, tj. o wykonanie nakazu sądu opuszczenia i opróżnienia przez dłużnika lokalu,
 7. współpraca z radcą prawnym w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 8. sprawdzanie zasadności żądanych przez komorników zaliczek po uprzedniej konsultacji z radcą prawnym, także pod względem zgodności – wydatku z planem, współdziałanie z radcą prawnym w zakresie wykonywania zarządzeń komorników i wykonawczych postanowień sądowych w prowadzonych sprawach (nie dotyczy uczestnictwa w eksmisji i odbioru opróżnionego lokalu),
 9. w przypadku braku pozytywnych wyników egzekucji - występowanie do sądu z wnioskiem o ujawnienie majątku przez dłużnika oraz dokonanie zabezpieczenia mienia,
 10. utrzymywanie na bieżąco kontaktu z komornikami w celu śledzenia przebiegu egzekucji w poszczególnych sprawach,
 11. współpraca z radcami prawnymi w zakresie wnoszenia do sądu skarg na czynności komorników i wnoszenie zażaleń na komorników do Prezesa Sądu Rejonowego,
 12. prowadzenie bazy danych spraw o eksmisję, oraz udzielanie informacji Działowi Ekonomicznemu w celach sprawozdawczych,
 13. informowanie na piśmie komórek organizacyjnych Zakładu oraz Urzędu Miejskiego o bieżącym stanie poszczególnych spraw,
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu oraz z Urzędu Miejskiego w zakresie wykonywania eksmisji,
 15. prowadzenie ewidencji posiadanej dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw,
 16. wnioskowanie o licytację mienia dłużnika,
 17. wykonywanie czynności zmierzających do windykacji zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, a w szczególności:
  1. kompletowanie dla radców prawnych dokumentacji oraz sporządzanie pozwów do sądu o zapłatę na drodze uproszczonego postępowania sądowego (zakres tego obowiązku nie obejmuje wysyłania wezwań do zapłaty),
  2. przygotowywanie radcom prawnym informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw dłużnika od nakazu zapłaty,
  3. przygotowywanie na wniosek radców prawnych informacji niezbędnych dla wykonania zarządzeń wydanych przez sąd w trakcie procesu,
 18. nadzór nad prawidłowym przebiegiem spraw sądowych o zapłatę a w szczególności:
  1. wnoszeniem w terminie opłat sądowych,
  2. występowaniem o nadanie klauzuli wykonalności,
  3. kierowaniem wniosków do postępowania komorniczego,
  4. postępowaniem komorniczym,
  5. przygotowywaniem ugód po wyrokach sądowych (informowanie Zespołu ds. Rat i Umorzeń),
 19. wykonywanie czynności zmierzających do egzekucji orzeczeń sądowych, a w szczególności:
  1. występowanie z wnioskiem o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności,
  2. przygotowywanie prawnych wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych,
  3. udzielanie informacji niezbędnych do wykonania zarządzeń komorników w poszczególnych sprawach egzekucyjnych,
  4. utrzymywanie na bieżąco kontaktów z komornikami przy prowadzeniu egzekucji,
  5. przygotowywanie dla radców prawnych informacji niezbędnych do wniesienia skargi na czynności komornika w sprawach o zapłatę,
  6. ścisła współpraca z zespołem radców prawnych w zakresie prowadzonych postępowań,
 20. współpraca z innymi Zespołami Działu Windykacji, Biurami Obsługi Mieszkańców oraz działami Zakładu w celu prawidłowego wykonania obowiązków zespołu określonych w ust. 17, 18, 19,
 21. udzielanie Działowi Ekonomicznemu informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z czynności windykacyjnych,
 22. udzielanie Dyrektorowi Zakładu informacji o dłużnikach i stanie prowadzonych prac egzekucyjnych,
 23. prowadzenie bieżącej ewidencji spraw sądowych o zapłatę oraz sporządzanie syntetycznych sprawozdań dotyczących działania Zespołu ds. Egzekucji.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45