BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej

Nazwa: Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej
Symbol: ND
Kierownik: Aleksandra Strug
E-mail:

Zakres działania:

Do zakresu obowiązków Zespołu ds. Komunikacji i Informacji Społecznej należy:

 1. współpraca z przedstawicielami mass mediów w zakresie przekazywania informacji dotyczących działalności Zakładu,
 2. podejmowanie działań w celu kształtowania prawidłowego wizerunku Zakładu,
 3. przygotowywanie informacji prasowych, wywiadów, prezentacji, odpowiadanie na zapytania dziennikarzy,
 4. planowanie i realizacja działań promocyjnych,
 5. współpraca z Referatem Prasowym Urzędu Miasta Gdańska,
 6. odpowiedzialność za wykonywanie zadań w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenia strony internetowej Zakładu:
  1. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej – współdziałanie z merytorycznymi działami Zakładu,
  2. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Zakładu, zgodnie z ich treścią merytoryczną, aktami prawa, z zachowaniem poprawności języka polskiego,
  3. kompletowanie i aktualizowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Zakładu dotyczących danej jednostki, zgodnie z obowiązująca procedurą,
  4. udostępnianie informacji publicznej na zasadach określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  5. udostępnianie informacji publicznej może następować poprzez zapewnienie możliwości:
   1. kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk,
   2. przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji,
  6. zarządzanie informacjami dotyczącymi Zakładu na stronie internetowej Zakładu i Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
  7. przekazywanie ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie tego ministra o zmianach treści tych informacji,
  8. nadzór nad treścią materiałów przygotowanych zgodnie z procedurą i przekazanych do publikacji na stronę internetową Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
  9. publikacja komunikatów urzędowych, aktów prawnych pochodzących od naczelnych i centralnych organów państwa oraz władz samorządowych,
  10. odpowiedzialność za właściwe przechowywanie i prawidłowe zabezpieczenie archiwum, również w wersji elektronicznej,
  11. bieżąca kontrola strony internetowej Zakładu nie rzadziej niż co 24 godziny (z uwzględnieniem rozkładu czasu pracy, zgodnie z Regulaminem Pracy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych) oraz kopiowanie na odrębne nośniki elektroniczne,
  12. wprowadzanie oraz zgłaszanie do sądu wszelkich zmian w rejestrze dzienników i czasopism,
  13. nadzór nad czynnościami w zakresie likwidacji lub przekazania innemu podmiotowi lub do naprawy urządzeń będących nośnikami informacji, zgodnie z instrukcją i szczegółowym upoważnieniem Dyrektora,
  14. nadzór nad funkcjonowaniem oraz dokonywaniem modyfikacji strony internetowej Zakładu,
 7. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.

Metryka

Ostatnia aktualizacja:
Wersja: 2
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski (Specjalista ds bip i strony internetowej)
Data wytworzenia: 2017-11-02
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP GZNK: 2017-11-02 09:47
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP GZNK
2 Modyfikacja 2017-11-02 Wojciech Borkowski
GZNK
2017-11-02 09:47 Wojciech Borkowski
1 Publikacja 2016-02-29 Wojciech Borkowski
GZNK
2016-02-29 23:13 Wojciech Borkowski