BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Informatyczny

Nazwa: Dział Informatyczny
Symbol: NI
Kierownik: Krzysztof Michałowski
E-mail: ni@gznk.pl

Zakres działania:

Do zakresu działania Działu Informatycznego należy:

 1. zapewnienie prawidłowego wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych na potrzeby Zakładu,
 2. opracowywanie rocznych planów rzeczowo - finansowych w zakresie:
  1. bieżącego utrzymania i rozwoju istniejących systemów informatycznych,
  2. bieżącej eksploatacji i niezbędnego rozwoju istniejącej infrastruktury informatycznej,
 3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci oraz transmisji danych wewnątrz Zakładu oraz ich sprawnego funkcjonowania poprzez nadzór nad naprawą sprzętu przez firmy zewnętrzne,
 4. sprawowanie nadzoru i kontrola prawidłowego wykonania usług informatycznych, komunikacyjnych, dostępu do Internetu, świadczonych przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów, w tym weryfikacja i potwierdzanie zasadności wydatków ujętych w planie finansowym Zakładu na sfinansowanie usług świadczonych przez ośrodki informatyczne na rzecz Zakładu w ramach zawartych umów,
 5. zabezpieczenia danych zapisanych w postaci cyfrowej przed zniszczeniem, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, niedozwolonymi zmianami (prowadzenie rejestru dostępu i jego aktualizacja) z wyłączeniem podsieci funkcjonującej w Dziale Nieruchomości,
 6. zapewnienie ochrony antywirusowej oraz administracja siecią informatyczną Zakładu,
 7. dokonywanie w ramach możliwości naprawy sprzętu komputerowego z zachowaniem przepisów BHP,
 8. wnioskowanie o szkolenia z zakresu występującego w Zakładzie oprogramowania oraz bieżąca pomoc w zakresie użytkowania sprzętu informatycznego,
 9. zapewnienie prawidłowego działania central, instalacji i urządzeń obsługujących Zakład, tj. faksy, kserokopiarki, drukarki, linia telefoniczna,
 10. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie usług telefonii komórkowej, w tym przygotowywanie i zawieranie umów,
 11. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym wykorzystywaniem służbowych telefonów, tj. rozliczanie ich użytkowników.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45