BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Komórka Audytu Wewnętrznego

Nazwa: Komórka Audytu Wewnętrznego
Symbol: NR
Stanowisko samodzielne: Dariusz Puckowski
E-mail: nak@gznk.pl

Zakres działania:

Do zakresu działania Komórki Audytu Wewnętrznego należy:

 1. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w celu dostarczenia Dyrektorowi Zakładu racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy zarządzania i kontroli wewnętrznej ustanowione w Zakładzie funkcjonują prawidłowo,
 2. niezależna i obiektywna ocena procesów, systemów oraz procedur istniejących w Zakładzie, a poprzez to wniesienie wartości dodanej dla Zakładu,
 3. dokonywanie czynności o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz doradczym; podstawowym zadaniem audytu wewnętrznego są czynności o charakterze oceniającym i zapewniającym; działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego,
 4. podejmowanie działań, służących Dyrektorowi do uzyskania w procesie zarządzania racjonalnego zapewnienia czy:
  1. cele postawione przed Zakładem są wykonane,
  2. zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego przyjęte przez Dyrektora są wdrażane i przestrzegane,
  3. mechanizmy i procedury, stanowiące system kontroli wewnętrznej, są adekwatne i skuteczne dla prawidłowego działania Zakładu,
 5. badanie wszystkich obszarów działania komórek organizacyjnych Zakładu, wykonywanie zadań audytowych w innych niż Zakład jednostkach organizacyjnych, gdy badanie związane jest bezpośrednio z audytem wykonywanym w określonej komórce organizacyjnej,
 6. wykrywanie i określanie potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawić w ramach działalności Zakładu oraz badanie i ocenianie prawidłowości oraz efektywności systemów kontroli wewnętrznej, mającej na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka,
 7. odpowiedzialność za realizację wszystkich zadań należących do zakresu działania audytu, a w szczególności za:
  1. właściwe przygotowanie projektów dokumentów oraz ich wysoką jakość,
  2. operatywną i terminową realizację zadań wchodzących w zakres jego działania,
  3. utrzymywanie współpracy z dyrektorami/kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających uzgodnień,
  4. dyscyplinę oraz szkolenie specjalistyczne,
  5. przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych,
  6. opracowanie i kontrola polityki zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej, kodeksu etyki Zakładu.
 8. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

Szczegółowe zadania, podległość i strukturę organizacyjną Komórki Audytu Wewnętrznego reguluje "Zakres działania Komórki Audytu Wewnętrznego oraz zakres obowiązków dla stanowiska pracy".

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45