BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Zespół ds. Podwórek

Nazwa: Zespół ds. Podwórek
Symbol: NS
Kierownik: Violetta Wróbel
E-mail:

Zakres działania:

Do zakresu działania Zespołu ds. Podwórek należy:

 1. przygotowywanie, zawieranie i wypowiadanie umów dzierżawy podwórek oraz umów dzierżawy punktów gromadzenia odpadów,
 2. współpraca z dzierżawcami, zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych,
 3. prowadzenie mediacji ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 4. prowadzenie i organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla aktualnych i przyszłych dzierżawców,
 5. opracowanie koncepcji zagospodarowania wnętrz podwórzowych,
 6. pozyskiwanie dofinansowania zagospodarowania terenów przyległych w ilości i zakresie dostosowanym do potrzeb i możliwości GZNK,
 7. bieżąca współpraca z Działem Ekonomicznym w zakresie ustalania wysokości nakładów przeznaczonych na programy inwestycyjne związane z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych,
 8. przygotowanie i kontrola zadań związanych z zazielenieniem na terenach dzierżawionych we współpracy z właściwym Wydziałem Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 9. przygotowanie realizacji zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na terenach przyległych do nieruchomości budynkowych, w tym m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, związanej z udzieleniem zamówienia publicznego,
 10. zawieranie umów z wykonawcami prac, związanych z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych,
 11. nadzór merytoryczny, formalny oraz techniczny nad realizacją projektów dotyczących zagospodarowania podwórek,
 12. przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji procesów inwestycyjnych, związanych z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych,
 13. sprawowanie nadzoru nad realizacją oraz odbiór i rozliczenie wykonywanych robót na terenach przyległych do nieruchomości budynkowych,
 14. weryfikacja i potwierdzanie zgodności faktur wystawionych przez wykonawców robót,
 15. prowadzenie korespondencji w zakresie terenów przyległych do nieruchomości budynkowych,
 16. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem murali na nieruchomościach gminnych,
 17. prowadzenie akcji medialnych na tematy związane z uregulowaniem spraw własnościowych wnętrz podwórzowych,
 18. prowadzenie konkursów w zakresie działań Zespołu przy współpracy z Wydziałem Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 19. nadzór nad pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zawieranych umów dzierżaw na terenach przyległych do nieruchomości budynkowych wspólnot mieszkaniowych.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2016-01-04
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji w BIP GZNK: 2016-01-04 14:18