BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Kosztów i Rozrachunków

Nazwa: Dział Kosztów i Rozrachunków
Symbol: RK
Kierownik: Małgorzata Aftanas-Jatkiewicz
E-mail: rk@gznk.pl

Zakres działania:

Do zadań Działu Kosztów i Rozrachunków należy:

 1. bieżąca dekretacja i rejestrowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów w oparciu o zakładowy plan kont i ustawę o rachunkowości,
 2. prawidłowe grupowanie kosztów w sposób umożliwiający ustalenie poziomu poszczególnych grup kosztów związanych z eksploatacją, remontami i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi dotyczących poszczególnych miesięcy i całego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłat,
 3. dokonanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących prawidłowości merytorycznej oraz formalno - rachunkowej dokumentów i ich zgodności z prawem,
 5. bieżące dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów danego miesiąca według kont zespołu "5",
 6. rejestrowanie operacji gospodarczych w programie komputerowym FK na kod budynku lub na kod wspólnoty w podziale na gminę, lokale użytkowe i wszystkie lokale (np. remont dachu),
 7. kontrola prawidłowego opisu faktur za media przez Biura Obsługi Mieszkańców oraz kontrola terminowego wystawiania faktur na wspólnoty w obcym zarządzie,
 8. kontrolowanie poprawności kont analitycznych w ramach danego konta syntetycznego zespołów kont „4", „5" i miejsca powstawania kosztów,
 9. w powiązaniu z Działem Współpracy, prowadzenie analizy konta 208 sald wspólnot mieszkaniowych w zarządzie GZNK,
 10. prowadzenie ewidencji na koncie pozabilansowym "Zaangażowania środków zakładów budżetowych" – ewidencja prawnego zaangażowania środków przewidzianych w planach finansowych zakładów budżetowych na sfinansowanie, niezależnie od tego, w którym roku nastąpią wydatki z rachunku bankowego,
 11. prowadzenie ewidencji świadczenia usług wzajemnych, dotyczących odpracowywania długów przez najemców na wydzielonym koncie księgowym, wystawianie not księgowych na podstawie sporządzonych przez BOM-y kalkulacji dla poszczególnych najemców,
 12. sporządzanie sprawozdania rocznego Rachunku Zysków i Strat,
 13. wystawianie faktur do faktur dla wspólnot mieszkaniowych w zarządzie GZNK,
 14. prowadzenie ewidencji zaangażowania pod datą podjęcia decyzji – na podstawie zawartych umów, decyzji oraz innych porozumień i postanowień, których wykonanie spowoduje powstanie zobowiązań i konieczność ich sfinansowania ze środków własnych, również ewidencjonowanych na tym koncie jako wydatek,
 15. badanie zgodności poszczególnych umów według podziałki klasyfikacji budżetowych z wydatkiem dotyczącym tych umów do wysokości zaangażowania,
 16. przekazywanie informacji o wysokości naliczonego świadczenia do Działu Opłat i Rozliczeń oraz do Działu Finansowo – Księgowego,
 17. wykonywanie zadań dotyczących budynków Skarbu Państwa odnośnie ewidencji, rozliczeń,
 18. rozliczanie nieruchomości ujętych w zasobach komunalnych, w stosunku do których toczone jest postępowanie przez osoby fizyczne o przyznanie im prawa własności – przygotowanie rozliczenia kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości, przygotowanie kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem i przesłanie rozliczenia do Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45