BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Eksploatacji

Nazwa: Dział Eksploatacji
Symbol: TU
Kierownik: Mieczysław Kurdziel
E-mail: tu@gznk.pl

Zakres działania:

W skład Działu Eksploatacji wchodzi:

 1. Stanowisko Specjalisty ds. Ubezpieczeń i Odszkodowań
 2. Zespół ds. Zasobów, Bieżącej Działalności, Umów

Do obowiązków Specjalisty ds. Ubezpieczeń i Odszkodowań należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami,
 2. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących zakresu działania Działu Eksploatacji, w tym:
  1. spraw związanych z roszczeniami z tytułu wypadków powstałych w obrębie administrowanych nieruchomości,
  2. zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela na podstawie informacji z Biur Obsługi Mieszkańców,
  3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłaszanych szkód,
  4. zbieranie i analiza dowodów,
  5. prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi.
  6. prowadzenie ewidencji regresowej,
  7. sprawdzanie roszczeń regresowych pod względem formalnym i merytorycznym,
  8. sporządzanie poleceń przelewów i wypłat z tytułu udziału własnego ubezpieczającego,
  9. współpraca z radcą prawnym,
 3. reprezentowanie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w zespołach powołanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dla wyłonienia ubezpieczyciela Gminy Miasta Gdańska,
 4. reprezentowanie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wobec ubezpieczyciela Gminy Miasta Gdańska.

Do zakresu działania Zespołu ds. Zasobów, Bieżącej Działalności, Umów należy:

 1. prowadzenie zbiorczej ewidencji lokali mieszkalnych (w budynkach gminnych, wspólnot mieszkaniowych i innych), użytkowych, garaży, pomieszczeń niemieszkalnych, technicznego wyposażenia budynków, dzierżawionych terenów oraz urządzeń towarzyszących według wymaganych kryteriów,
 2. prowadzenie zbiorczej ewidencji akceptowanych przez kierownika Działu faktur za wykonanie usług eksploatacyjnych,
 3. bieżąca aktualizacja ewidencji zasobów,
 4. prowadzenie ewidencji i aktualizacja zasobów administrowanych przez Zakład dla potrzeb sporządzania deklaracji podatku od nieruchomości,
 5. udział w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości w administrowanie na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego,
 6. przejmowanie rzeczy pochodzących z eksmisji, przeprowadzanych w lokalach gminnych (mieszkalnych i użytkowych); zabezpieczenie powierzchni magazynowej do złożenia ruchomości,
 7. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej przewidzianej przepisami prawa,
 8. koordynacja działań związanych z obsługą imprez miejskich, dekoracją administrowanych nieruchomości z okazji świąt państwowych,
 9. rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących zakresu działania Działu Eksploatacji,
 10. rejestracja akceptowanych przez kierownika Działu Eksploatacji faktur wpływających do Działu, dotyczących usług komunalnych,
 11. prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem terenów do przetargu w zakresie określenia zasad formalno - prawnych na jakiej podstawie władają terenem jego obecni użytkownicy,
 12. wypowiadanie umów na dostawę mediów w przypadku przejścia budynku do innego zarządcy,
 13. udział w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości w administrowanie na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego,
 14. przygotowanie projektów dokumentów związanych z zawarciem, zmianą i rozwiązaniem umów w zakresie:
  1. dostawy wody i odbioru ścieków,
  2. dostawy energii cieplnej,
  3. dostawy energii elektrycznej,
  4. dostawy gazu przewodowego,
 15. przygotowanie dokumentacji do wszczęcia procedury zamówień publicznych w zakresie usług eksploatacyjnych na:
  1. utrzymanie czystości i porządku w obrębie administrowanych nieruchomości budynkowych i gruntowych - aktualizacja powierzchni sprzątanej wewnętrznej i zewnętrznej w bieżących umowach,
  2. wywóz nieczystości płynnych,
  3. przegląd i czyszczenie kominów,
  4. deratyzację, dezynfekcję, dezynsekcję,
  5. koszenie terenów zielonych,
  6. wycinkę, nasadzanie i pielęgnację drzew, krzewów,
  7. usługi transportowe (przeprowadzki, oczyszczanie lokali po zmarłych, po zbieraczach, zalaniu lokali, pożarze),
  8. ochronę obiektów,
  9. wynajem przenośnych kabin bezodpływowych,
  10. zakup znaków drogowych, tablic porządkowych i informacyjnych,
  11. przegląd i naprawę urządzeń zabawowych i piaskownic usytuowanych na administrowanych nieruchomościach,
  12. zakup piasku, koszy na śmieci, flag, ławek,
  13. likwidację nielegalnych wysypisk,
  14. dostawę i montaż urządzeń zabawowych,
  15. dostawę i montaż skrzynek pocztowych,
  16. odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków będących w administrowaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
  17. zakup szaletów przenośnych,
 16. sporządzanie do wymienionych w ust. 15 postępowań:
  1. kalkulacji,
  2. wykazów,
  3. wzorów umów,
 17. sporządzanie sprawozdań z zakresu działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 18. udział w komisjach przetargowych,
 19. współpraca z Działem Zamówień przy sporządzaniu rocznych sprawozdań z wykonania postępowań przetargowych,
 20. sporządzanie doraźnych postępowań na usługi eksploatacyjne w granicach określonych odrębnym zarządzeniem Dyrektora,
 21. opracowywanie rocznych planów zadań eksploatacyjnych (propozycje do budżetu),
 22. współpraca z Działem Ekonomicznym w zakresie ustalania wysokości nakładów przeznaczonych na zadania eksploatacyjne w danym roku kalendarzowym,
 23. sporządzanie rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego dotyczącego zadań eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 24. nadzór nad realizacją zawartych umów eksploatacyjnych pod kątem nieprzekroczenia maksymalnej wartości umowy,
 25. rozliczanie dotacji na usługi eksploatacyjne przyznanych przez Urząd Miejski,
 26. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej zawartych umów na usługi eksploatacyjne,
 27. współpraca z wykonawcami usług eksploatacyjnych w zakresie prawidłowego wykonania postanowień zawartych w podpisanych umowach,
 28. opracowywanie danych do sporządzenia mapy czystości terenów administrowanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
 29. prowadzenie zestawień analitycznych i syntetycznych dotyczących dzierżaw nieruchomości gruntowych oraz prowadzenie korespondencji z tym związanych.

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45