BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Dział Nieruchomości

Nazwa: Dział Nieruchomości
Symbol: UN
Kierownik: Irena Kordel
E-mail: un@gznk.pl

Zakres działania:

W skład Działu Nieruchomości wchodzą:

 1. Biuro Zamiany Mieszkań
 2. Biuro Obsługi Lokali Użytkowych
 3. Biuro ds. Dzierżaw Nieruchomości

Do zakresu działania Biura Zamiany Mieszkań należy:

 1. rozpatrywanie wniosków najemców oraz inicjowanie działań związanych z zamianą mieszkań dokonywanych w ramach wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań, w szczególności dotyczących:
  1. zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zamieszkującymi w zbyt dużych lokalach w stosunku do potrzeb ich gospodarstwa domowego,
  2. zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy lub innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali, w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
  3. zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali, w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o opróżnienie lokalu,
  4. zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub zamieszkującymi w jednolokalowych budynkach komunalnych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali, którzy zobowiążą się do nabycia zamienionego lokalu,
 2. składanie propozycji zamiany mieszkania zadłużonym najemcom lub użytkownikom lokali mieszkalnych, w tym w szczególności:
  1. posiadającym zaległości w opłatach za używanie lokalu, którym w celu uniknięcia rozwiązania dotychczasowej umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu, przedkładana jest propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie,
  2. podlegającym komercjalizacji, którzy nie skorzystali z pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu - w przypadku, gdy przyszły najemca zobowiąże się do nabycia tego lokalu,
  3. tym, którzy współwynajmowali wspólne pomieszczenia i nie skorzystali z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy najmu lokalu opróżnionego,
  4. zamieszkałych w lokalach socjalnych (dyslokacja),
 3. składanie propozycji lokali zamiennych najemcom lokali mieszkalnych, które nadają się do zaadaptowania na lokale użytkowe,
 4. kierowanie przygotowanych wniosków dotyczących zamiany mieszkań do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w sprawie wydania skierowania,
 5. składanie przez Biuro niezadłużonym najemcom, zamieszkującym w lokalu o statusie lokalu socjalnego i zainteresowanych poprawą warunków mieszkaniowych propozycji otrzymania lokalu zamiennego o wyższym standardzie technicznym lokalu z odzysku w ramach istniejącego zasobu mieszkaniowego, w tym również lokalu w ramach dobrowolnej zamiany wynikającej z wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań (dotyczy możliwości zamiany na lokal pełnostandardowy, odzyskany w wyniku prowadzonego postępowania eksmisyjnego na podstawie wyroku sądowego orzeczonego z prawem do lokalu socjalnego),
 6. składanie przez Biuro zadłużonym najemcom zamieszkującym w lokalu, który może być przeznaczony na lokal socjalny i zachowany jest wskaźnik 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego dłużnika, propozycji zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony (do 3 lat) w dotychczasowym miejscu zamieszkania; w razie odmowy przyjęcia tej oferty skierowanie za pośrednictwem Działu Windykacji Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych pozwu do sądu o eksmisję i złożenie oferty najmu zajmowanego lokalu, jako lokalu socjalnego,
 7. składanie przez Biuro zadłużonym najemcom propozycji zamiany zajmowanego lokalu i zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony (do 3 lat) w nowym miejscu zamieszkania, jeżeli lokal może być przeznaczony na lokal socjalny i wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego dłużnika przekracza 5 m2; w uzasadnionych przypadkach – za zgodą Prezydenta Miasta Gdańska – pozostawienie dłużnika w dotychczas zajmowanym lokalu i zawarcie umowy najmu tego lokalu, jako lokalu socjalnego; w razie odmowy przyjęcia tej oferty skierowanie pozwu do sądu o eksmisję i złożenie oferty najmu zajmowanego lub innego lokalu, jako lokalu socjalnego.

Do zakresu działania Biura Obsługi Lokali Użytkowych należy:

 1. prowadzenie ewidencji wszystkich umów najmu lokali użytkowych, w tym garaży i szaletów publicznych,
 2. analiza wolnych lokali użytkowych, w tym garaży, na podstawie zgłoszeń przekazywanych z Biur Obsługi Mieszkańców,
 3. prowadzenie działań marketingowych poprzez:
  1. monitorowanie potrzeb obecnych i potencjalnych użytkowników lokali użytkowych,
  2. rozmieszczanie tablic informacyjnych o możliwości wynajęcia wolnych lokali użytkowych,
  3. kontakt z samorządami zawodowymi,
  4. dokonywanie ocen wpływu przeprowadzanych kampanii marketingowych na poziom wzrostu zainteresowaniem zasobem lokali użytkowych,
  5. pozostałe formy działań marketingowych,
 4. organizacja przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz pisemnych konkursów ofert na najem lokali użytkowych, w tym garaży i szalet publicznych, z zasobu komunalnego, a w szczególności:
  1. przygotowywanie wykazu lokali użytkowych, w tym garaży i szaletów publicznych, których najemcy będą wyłaniani w drodze przetargu publicznego lub pisemnego konkursu ofert do akceptacji przez Dyrektora Zakładu,
  2. przekazywanie gotowych wykazów lokali do przetargu publicznego lub pisemnego konkursu ofert do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego celem przygotowania zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia lokali, których najemcy zostaną wyłonieni w drodze przetargu lub konkursu ofert,
  3. umieszczanie wykazu, o którym mowa w pkt. 1) na stronie internetowej, w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Zakładu i Urzędu Miejskiego we współpracy z właściwym Wydziałem w sprawie podawania do publicznej wiadomości.
 5. prowadzenie przetargów i pisemnych konkursów ofert, o których mowa w ust. 5 na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska o ogłoszeniu przetargu,
 6. przekazywanie wyników przetargów i pisemnych konkursów ofert do zatwierdzenia przez Dyrektora Zakładu,
 7. przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych przetargów i pisemnych konkursów ofert na potrzeby Wydziału Urzędu Miasta Gdańska właściwego w sprawie nadzoru,
 8. ogłaszanie informacji o wynikach przetargów i pisemnych konkursów ofert na tablicach ogłoszeń Zakładu i w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska,
 9. przekazywanie sprawozdań z przeprowadzonych procedur wynajmu lokali użytkowych, w tym garaży i szaletów publicznych do właściwego w sprawach najmu Wydziału Urzędu Miejskiego,
 10. organizowanie i przeprowadzanie ustnych negocjacji na najem okazjonalny lokali użytkowych lub pomieszczeń, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, a w szczególności:
  1. przygotowywanie wykazów lokali użytkowych, w tym garaży i szaletów publicznych, których najemcy będą wyłaniani w trybie ustnych negocjacji,
  2. przygotowanie zarządzeń Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali do oddania w najem okazjonalny w trybie ustnych negocjacji,
  3. umieszczanie wykazów, o którym mowa w pkt. 1) na stronie internetowej, w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Zakładu,
  4. przygotowanie zarządzeń Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w sprawie zatwierdzenia wyników,
 11. sporządzanie i zawieranie umów najmu, umów dzierżawy na lokale użytkowe, w tym garaży i szaletów publicznych, z podmiotami:
  1. wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, pisemnego konkursu ofert lub najmu okazjonalnego oraz przekazywanie kopii umów do Urzędu Miejskiego, Biur Obsługi Mieszkańców oraz Działu Opłat i Rozliczeń,
  2. wskazanymi w skierowaniu lub zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska oraz przekazywanie kopii zawartych umów do Urzędu Miejskiego i Biur Obsługi Mieszkańców oraz Działu Opłat i Rozliczeń,
 12. sporządzanie i zawieranie umów użyczenia na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska,
 13. dokonywanie zmian treści umów w formie aneksów w tym na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska oraz przekazywanie kopii aneksów do Urzędu Miejskiego i Biur Obsługi Mieszkańców oraz Działu Opłat i Rozliczeń,
 14. wypowiadanie umów najmu lub użyczenia lokali użytkowych, w tym garaży i szaletów publicznych w granicach posiadanego pełnomocnictwa,
 15. sporządzanie porozumień w sprawie rozwiązania umów najmu na podstawie zgody Prezydenta Miasta Gdańska,
 16. realizacja zadań przy udziale Biur Obsługi Mieszkańców w zakresie nadzoru nad wykonywaniem umów najmu lokali użytkowych, w tym garaży i szaletów publicznych,
 17. realizacja zadań przy udziale Działu Nadzoru Wykonawczego w zakresie określenia wytycznych, niezbędnych do zawarcia umów z najemcami dotyczących wykonania na własny koszt remontu kapitalnego lokalu użytkowego obciążającego wynajmującego w zamian za obniżkę czynszu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Gdańska,
 18. zgłaszanie do Działu Opłat i Rozliczeń oraz Biur Obsługi Mieszkańców informacji w zakresie przygotowywanych danych wyjściowych do naliczania opłat z tytułu najmu lokali użytkowych, w tym:
  1. wprowadzania bieżących zmian w celu drukowania powiadomień o zmianie wysokości opłat w lokalu użytkowym,
  2. wystawiania faktur VAT, faktur korygujących VAT, okresowego rozliczania mediów,
 19. sporządzanie i podpisywanie deklaracji DO2 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi powstałymi w lokalach użytkowych,
 20. archiwizowanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej dotyczącej prowadzonej działalności,
 21. współpraca z właściwymi Wydziałami Urzędu Miejskiego, komórkami Zakładu, Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych oraz innymi podmiotami w zakresie prawidłowej realizacji działań Biura oraz właściwego przepływu informacji.

Do zakresu działania Biura ds. Dzierżaw Nieruchomości należy:

 1. organizowanie i przeprowadzanie procedur, w tym ustnych licytacji czynszu dzierżawnego terenów na ogródki warzywno – kwiatowe i tereny przynależne do gminnych lokali użytkowych oraz powierzchni dachów pod urządzenia techniczne wraz z przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia umów,
 2. zawieranie i rozwiązywanie umów dzierżawy terenów na ogródki warzywno – kwiatowe,
 3. organizowanie i przeprowadzanie postępowań na dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, nie przekazanych w administrację innym jednostkom organizacyjnym miasta, w trybie przetargowym albo w trybie bezprzetargowym, na zasadach określonych w uchwałach Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeniach Prezydenta Miasta Gdańska,
 4. zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie umów dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, z podmiotami wyłonionymi na zasadach, o których mowa w ust. 3,
 5. praca na zbiorach informacji wewnętrznych („WINSARCZ”, „FK”, „RFK”, i inne) i zewnętrznych („E-Miasto", „Ratusz", „E-Mapa", „Geo Vidi”, „FS Plan”, „EWID”).

Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-07-03
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP GZNK: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GZNK: 2015-07-03 12:45